ลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศส
ลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศส
thaitourprovence
thaitourprovence

วีซ่า+เก็บกระเป๋า

palais longchamp มาร์เซย์

        

          หลังจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับทริปของเราแล้ว คุยกันจนเป็นที่เข้าใจ ชัดเจนตรงกันอย่างละเอียดแล้ว และคุณก็ได้ตัดสินใจจะมาเที่ยวกับเราแล้ว เราก็มาเริ่มจากการติดต่อขอวีซ่าก่อนเลยนะคะ

 

         

วีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส

 

***แผนกวีซ่าขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ร้องขอ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

  • คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส
คลิกที่นี่

  • ท่านต้องตรวจสอบก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทางของท่านมีสถานะเป็นที่ยอมรับ และยังไม่หมดอายุ (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

2. ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
ประกาศเลขที่ 2008-1176 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
หัวข้อแรกได้ระบุไว้ว่า “ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านมีหลักฐาน และพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่สามารถยื่นคำร้อง ณ ประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ได้”

3. ท่านจะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพียงประเทศเดียวหรือเป็นประเทศหลัก

  • ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหนและอย่างไร

ขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ข้อควรระวัง ทางสถานทูตไม่สามารถรับรองได้ว่าคำร้องของท่านจะได้รับการพิจารณาก่อนวัน เดินทาง

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสได้ให้สิทธิ์บริษัท TLScontact เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและรับคำร้องในการยื่นขอวีซ่า

การยื่นคำร้องสามารถทำได้โดยการนัดหมายกับบริษัท TLScontact ห้องเลขที่ 12/1 ชั้น12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็น รายละเอียดเอกสารและการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ www.tlscontact.com/th2fr/log...

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/pa...

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact เปิดทำการระหว่างวันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา ที่หมายเลข 02 696 3888 ระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การยื่นคำร้องผ่านทาง TLScontact สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องของท่านผ่านทางเว็บไซต์และท่านจะได้รับแจ้งผ่านทาง อีเมล หรือ SMS เมื่อหนังสือเดินทางของท่านถูกส่งกลับที่ TLScontact

ท่านที่ไม่ประสงค์ยื่นคำร้องกับบริษัท TLScontact สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสกรุงเทพฯ โดยผ่านการนัดหมายเท่านั้น ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ที่หมายเลข 02 696 38 88 ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact

โดยทั่วไปการรอการนัดหมายจะไม่เกิน 2 – 3 วัน ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก (เช่น ระหว่างกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน) การรอการนัดหมายอาจใช้เวลาถึง 2 อาทิตย์

TLScontact ได้รับสิทธิ์ในการรับยื่นคำร้องเท่านั้น แต่อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการออกวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตฯ

  • วีซ่าประเภทต่างๆ

ก) สำหรับวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต้องยื่นคำร้องวีซ่าระยะสั้น เรียกว่า “วีซ่าเช็งเก็น”

อ้างถึงข้อตกลงของสหภาพยุโรป (ว่าด้วยเรื่องของวีซ่า) จะออกวีซ่าให้ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว เยี่ยมคนรู้จัก หรือธุรกิจ สำหรับการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 90 วันในช่วงเวลา 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถเดินทางได้ 25 ประเทศในกลุ่มเช็งเก็น

วีซ่าประเภทนี้ยังรวมถึงผู้จะไปอบรมระยะสั้น ประชุม ฝึกงาน หรือสำหรับการต่อเครื่องที่ฝรั่งเศสเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่นอกเหนือ จากกลุ่มเช็งเก็น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสน้อยกว่า 3 เดือน

ถ้าจุดประสงค์ในการเดินทางของท่านคือเพื่อการเปลี่ยนเครื่องเท่านั้น ท่านสามารถหาข้อมูลได้ตามลิงค์นี้ http://www.diplomatie.gouv.fr/en/fr...

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าระยะสั้นสามารถใช้ได้กับวีซ่าระยะสั้นทุกประเภท ต่างกันเพียงเอกสารที่ใช้ยื่นตามแต่ละประเภทของวีซ่า

ข) สำหรับการเดินทางมากกว่า 90 วัน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว ประเภทของวีซ่าระยะยาวที่ร้องขอ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเหตุผลในการเดินทาง

ตามกฎระเบียบของประเทศฝรั่งเศส (ว่าด้วยเรื่องการเดินทางเข้าประเทศ และพำนักอยู่ของชาวต่างชาติ และสิทธิ์ในการลี้ภัย) อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ระหว่างการเดินทาง ผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่นในกลุ่มเช็งเก็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เดินทางไปยังประเทศอื่นในกลุ่มเช็งเก็นระหว่างที่ วีซ่ามีอายุอยู่

1/ วีซ่าระยะยาว ประเภท valant titre de séjour (VLS-TS)

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 1 ปี ได้แก่ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว วีซ่าทำงานบางประเภท วีซ่าตั้งถิ่นฐานของคู่สมรสของชาวฝรั่งเศส วีซ่าคู่สมรสประเภทติดตามครอบครัว ฝึกงาน และนักวิจัย เป็นต้น เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนที่หน่วยงาน OFII ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนัก รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมภาษี OFII (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า) และจะต้องไปดำเนินการตรวจสุขภาพตามที่กำหนด ถ้าท่านประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 1 ปี ท่านจะต้องไปติดต่อหน่วยงาน Préfecture ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนัก เพื่อขออนุญาตอยู่ต่อ ภายใน 2 เดือน ก่อนที่วีซ่าหมดอายุ

การอนุมัติวีซ่าระยะยาวสำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส และผู้ที่ขอวีซ่าติดตามครอบครัว (ดำเนินเรื่องผ่านหน่วยงาน OFII ) ที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส และความรู้ทั่วไป


- คู่สมรสของชาวฝรั่งเศส และผู้ที่ยื่นวีซ่าติดตามครอบครัวที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นคำร้องขอ วีซ่าที่ TLScontact โดยผ่านการนัดหมาย หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อจากสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เพื่อทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและความรู้ทั่วไป
สมาคมฝรั่งเศส
29 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ 02 670 42 00
อีเมล ofii.bangkok@alliance-francaise.or.th
โดยจะทำการสอบวัดระดับระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกา

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบวัดระดับ ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง และอบรมความรู้ทั่วไป เป็นเวลาครึ่งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2/ วีซ่าที่ระบุคำว่า “ carte de séjour à solliciter”

ถ้าวีซ่าที่ท่านได้รับระบุว่า carte de séjour à solliciter ท่านจะต้องติดต่อหน่วยงาน préfecture ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนักทันทีที่ไปถึง เพื่อดำเนินเรื่องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่

สำหรับวีซ่าทำงาน ผู้ว่าจ้างจะต้องนำสัญญาการจ้างงานของผู้ร้องขอไปทำการรับรองที่หน่วยงาน Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า กฎระเบียบนี้รวมถึงศิลปิน นักแสดง และนักกีฬาอาชีพ

  • คำถาม

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact / การทำการนัดหมาย/ ประเภทวีซ่าที่ต้องสมัคร/ คำถามทั่วไป/

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact ได้ที่หมายเลย 02 696 3888 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น.– 16.30 น. หรือส่งอีเมลที่ contact.th@tlscontact.com

สำหรับคำถามอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลของแผนกวีซ่า สถานทูตฝรั่งเศส visas@ambafrance-th.org

สถานทูตจะไม่ตอบคำถามใดใดเกี่ยวกับสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน

 

                 ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.ambafrance-th.org/spip.php?article885

 

 

               การขอวีซ่าควรติดต่อก่อนวันเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-2 เดือนค่ะ (คุณสามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนวันทาง) โดยเฉพาะหากคุณมีแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของฝรั่งเศส นั่นก็คือช่วงประมาณปลายเดือน มิ.ย. ถึง ต้นเดือน ก.ย. ของทุกปี.

 

         เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เก๋จึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคุณสามารถยื่นเอกสารการขอวีซ่าได้ 90 วันก่อนวันที่ ท่านจะเดินทางค่ะ

 

                               ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่า tlscontact

                             12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ. สาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ

                             เขต สาทร กทม. 10120

                              โทรศัพท์   : 02-696-3888

 

         *หมายเหตุ*   หากมีปัญหาเรื่องการขอนัดหมายให้โทรฯไปตามช่วงเวลานี้ :


                         จันทร์ -พฤหัสบดี : 14.00 น. - 16.00 น.

                                     ศุกร์     : 14.00 น. - 15.30 น.

            หรืออีเมล์   : visas@ambafrance-th.org

 

     

                                            ไฟฟ้า

           กระแสไฟฟ้าในฝรั่งเศสใช้ 220 โวลต์ และส่วนใหญ่หัวปลั๊กเป็นแบบกลม ถ้าหัวปลั๊กของคุณเป็นแบบแบนก็ควรจะหาซื้ออะแด็บเตอร์มาด้วยนะคะ

 

                                             เก็บกระเป๋า

           หลังจากที่ได้วีซ่ามาแล้ว ตั๋วเครื่องบินก็ซื้อแล้ว และทริปก็จองไว้แล้ว คราวนี้เราก็มา เก็บกระเป๋าและเดินทางกันเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะเก็บกระเป๋า เราก็ต้องทราบก่อนว่าช่วงที่เราจะมาเที่ยวนั้น มันตรงกับฤดูอะไร และเราควรเตรียมเสื้อผ้าแบบไหนถูกมั้ยคะ

 

                                           ฤดูกาล

      ในฝรั่งเศสจะมีสี่ฤดูค่ะ นั่นก็คือ


   ฤดูใบไม้ผลิ   ซึ่งจะเริ่มประมาณ เมษายน-มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 12-25 องศาฯค่ะ จากนั้นก็จะเป็น

   ฤดูร้อน   กรกฎาคม-กันยายน อากาศก็จะร้อนพอๆกับบ้านเราค่ะ คือประมาณ 25-35 องศาฯ ถัดมาคือ

 

   ฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสี  จาก ตุลาคม-ธันวาคม อากาศก็จะคล้ายๆฤดูใบไม้ผลิค่ะแต่จะต่างกันที่สีสัน เพราะในฤดูนี้ต้นไม้ใบหญ้า ส่วนใหญ่จะกลายร่างค่ะ จากที่เคยเขียวขจีก็จะกลายเป็นเหลืองอล่ามงดงามละลานตาไปอีกแบบค่ะ ส่วนอากาศก็จะค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆ เพราะ

 

   ฤดูหนาว   กำลังคืบคลานเข้ามาในเดือน มกราคม-มีนาคม อุณหภูมิ ก็จะถึงขนาดติดลบถึงบวก 10 องศาฯซึ่งอากาศจะหนาวเย็นมากถึงมากที่สุดเลยล่ะค่ะ

 

      เมื่อรู้แล้วว่าเราจะเดินทางช่วงไหน อากาศเป็นยังไง ก็เตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะ หรือถ้าจะให้ดี ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางหรือ สอบถามเก๋มาทางอีเมล์ได้ค่ะ

 

                                             **   สิ่งที่ห้ามลืม **

          -- ยาประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว , นาฬิกา, โทรศัพท์ ,กล้องถ่ายรูป, ที่ชาร์ตแบ็ต ,ปลั๊กอะแด็บเตอร์หัวกลม ,รองเท้าสวมสบาย, เสื้อผ้าตามฤดูกาล, แว่นตากันแดด --

                         

                                           A BIEN TOT

                                sous le soleille de la provence

                  ( อา เบียน โต๊  ซู เลอ ซอเลยย์ เดอ ลา โพรวองซ์ )

                         แล้วพบกัน ใต้แสงตะวันแห่งโพรวองซ์นะคะ

เที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ provence เที่ยวโพรวองซ์

ติดต่อ สอบถามทริป ได้ทาง

e-Mail :

thaitourprovence@hotmail.com

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามรูปสถานที่เที่ยวสวยๆ และทักทายกันได้ที่

 

FB ; thaitourprovence

 

IG : thaitourprovence

 

IG ; k_trip_provence 

 

 

พาเที่ยวโพรวองซ์ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรุ๊ปเล็ก ไม่เกิน 6 ท่าน เที่ยวง่าย สบาย ๆ กับ thaitourprovence

 

พาเที่ยวหมู่บ้านโพรวองซ์ เล็กๆ น่ารักๆ เดินเที่ยวชิลล์ ๆ ไม่เร่งรีบค่ะ

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ  ^_^ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับทริปของเรามาได้ที่   

   E-Mail  : 

thaitourprovence@hotmail.com     

โทรศัพท์    :  WhatsApp

+ 33 618 048 509

 

 

               

            A bientot

           อา เบียนโต

          แล้วพบกันค่ะ

อัตราแลกเปลี่ยน

Version imprimable | Plan du site
© thaitourprovence